În ultimii ani, monedele digitale de bancă centrală (CBDC) au devenit un subiect important de discuție la nivel internațional, fapt demonstrat, printre altele, de emiterea de principii de politică publică în legătură cu acestea de către Grupul celor 7. O trecere în revistă a principiilor respective, prezentate mai jos, se poate dovedi utilă pentru cititori, prin clarificări conceptuale și identificarea de argumente ce demonstrează falsitatea unor teze susținute în spațiul public în privința CBDC.

Grupul celor 7 (G-7) este un forum interguvernamental de discuție și coordonare pentru probleme majore de politică la care iau parte o serie din cele mai avansate economii și, în același timp, principalele democrații liberale ale lumii (Canada, Franța, Germania, Italia, Japonia, Marea Britanie, SUA)[i]. Problematica CBDC a ajuns în atenția forului, întrucât aspectele legate de bani și plăți au un caracter strategic pentru țările G-7, iar “creșterea rapidă a utilizării plăților digitale transformă modul cum populația și firmele tranzacționează …cu implicații pentru obiectivele de politică publică”. Prin urmare, G-7 a decis să exploreze modul în care inovarea digitală poate menține accesul și promova utilitatea monedei de bancă centrală sub forma unor monede digitale de bancă centrală de largă utilizare și pentru plăți curente (n.n. - retail CBCD). Un prim rezultat al acestei întreprinderi este raportul “Principii de politică publică pentru monede digitale de bancă centrală pentru plăți de mică valoare (in continuare “principiile de politica ale G-7”, “principiile”), adus la cunoștinta publicului în anul 2021[ii].

 

Conceptul de CBDC: monedă plus “ecosistem”

 

Potrivit principiilor, CBDC[iii] reprezintă “o formă digitală de monedă de bancă centrală, denominată în unitatea națională de cont, distinctă de rezervele electronice (care nu pot fi accesate, în prezent, de persoane individuale)[iv] și numerarul în formă fizică. Ca obligație directă a băncii centrale, CBDC va fi de asemenea distinctă de moneda băncilor comerciale. Daca vor fi emise, CBDC, ca o formă de monedă de bancă centrală, ar putea acționa, atât ca un activ de decontare sigur și lichid, cât și ca o ancoră pentru sistemul de plăți”[v]. De subliniat că, în concepția G-7, CBDC trebuie văzută ca fiind compusă din două părți: moneda în sine și “ecosistemul” mai larg în care aceasta operează, ce include infrastructura care permite efectuarea plăților în CBDC. Această infrastructură poate implica participanți publici și privați, cum ar fi bănci, furnizori de portofele digitale și alți prestatori de servicii de plăți.

 

Ce conțin principiile de politică ale G-7?

 

Principiile au fost emise cu scopul de a orienta activitățile de analiză și eventuala implementare a unor CBDC la nivel national, cu luarea în seamă a unor considerente importante de politică publică. Ele nu au caracter obligatoriu, fiind dreptul legiuitorilor din fiecare țară să decidă în ceea ce privește necesitatea CBDC și caracteristicile tehnice ale acestor monede, în funcție de obiectivele și particularitățile fiecărei jurisdicții. Principiile au fost dezvoltate de către G-7[vi] cu aplicabilitate pentru țările membre, dar ele pot fi relevante și pentru alte țări ce contemplă o astfel de întreprindere. Orientările se pot dovedi utile, în parte, și pentru CBDC pentru plăți de mare valoare (“wholesale CBDC”).

Principiile sunt împărțite în două categorii: (1) criterii fundamentale și (2) oportunități. De asemenea, în anexa la raportul G-7 sunt prezentate câteva abordări de nivel general în legătură cu interdependențele ce pot apare între diversele aspecte ale CBDC și compromisurile ce vor fi necesare pentru a se realiza un echilibru între obiectivele de politică. Un exemplu edificator în acest ultim sens este nevoia de a se obține un raport corect între asigurarea confidențialității datelor clienților și combaterea finanțărilor ilicite. Cumpănirea unor astfel de aspecte va reveni însă întotdeauna autorităților naționale.

 

Criteriile fundamentale

 

În această categorie sunt incluse criteriile legate de CBDC ce sunt considerate de G-7 ca fiind strict necesare dacă se dorește ca noile monede să atragă și să mențină încrederea utilizatorilor:

 • Stabilitate monetara și financiară: Orice CBDC trebuie să fie proiectată în așa fel sa sprijine obiective de politica publică, să nu afecteze abilitatea băncii centrale de a-și îndeplini mandatul și să nu prejudicieze stabilitatea monetară și financiară.
 • Cadre juridice și de guvernanță: Valorile G-7 pentru Sistemul Monetar și Financiar Internațional trebuie să ghideze proiectarea și operarea oricărei CBDC,și anume respectarea domniei legii, a guvernanței economice sănătoase și a unei transparențe adecvate.
 • Confidențialitatea datelor: Standarde riguroase privind confidențialitatea datelor, răspunderea pentru protecția datelor utilizatorilor și transparența asupra modului cum informațiile vor fi securitizate și utilizate sunt esentiale pentru fiecare CBDC pentru a impune certitudine și încredere. Domnia legii în fiecare jurisdicție stabilește și susține astfel de considerații.
 • Reziliență operațională și cibersecuritate: Pentru a obține plăți digitale de încredere, durabile și adaptabile, orice ecosistem CBDC trebuie să fie sigur și rezilient la riscuri cibernetice, de fraudă și alte riscuri operaționale.
 • Concurență: CBDC trebuie să coexiste cu mijloacele de plată existente și trebuie să opereze        într-un mediu deschis, sigur, rezilient, transparent și competitiv care să promoveze alegere și diversitate în opțiunile de plată.
 • Finanțări ilicite: Orice CBDC trebuie să integreze cu atenție necesitatea unor plăți mai rapide, mai accesibile, mai sigure și mai ieftine cu un angajament de a atenuautilizarea lor în facilitarea infracțiunilor.
 • Repercusiuni: CBDC trebuie să fie proiectate pentru a evita riscuri de prejudiciere a sistemului monetar și financiar internațional, inclusiv a suveranității monetare și a stabilității financiare a altor țări.
 • Energie și mediul înconjurător: Utilizarea de energie de către orice infrastructură CBDC trebuie să fie cât mai eficientă posibil pentru a sprijini angajamentele împărtășite ale comunității internaționale către o tranziție la o economie “net zero”.

 

Oportunități

 

Cea de a doua categorie de principii ale G-7 include oportunitățile identificate de acest for ca fiind importante pentru promovarea obiectivelor de politică publică:

 • Economie digitală și inovare: CBDC trebuie să sprijine și să fie un catalizator pentru inovații responsabile în economia digitală și să asigure interoperatibilitate cu soluțiile de plăți existente sau viitoare.
 • Incluziune financiară: Autoritățile trebuie să examinezerolul CBDC în a contribui la incluziunea financiară. CBDC nu trebuie să împiedice și, acolo unde este posibil, trebuie să întărească accesul la serviciile de plăți pentru cei excluși de la acestea sau slab deserviți de către sistemul financiar existent, completând rolul important care va continua să fie jucat de către numerar (“cash”).
 • Plăți către și de la sectorul public: Orice CBDC, când este utilizată pentru a sprijini plăți între autorități și public, trebuie să facă aceasta într-o manieră rapidă, ieftină, transparentă, inclusivă și sigură, atât în timpuri normale, cât și în timpuri de criză.
 • Funcționalitate transfrontalieră: Jurisdicțiile care au în vedere să emită CBDC trebuie să exploreze cum ar putea să întărească plățile transfrontaliere inclusiv prin activitate deschisă și de colaborare între băncile centrale și alte organizații care să ia în considerare dimensiunea internațională a proiectării CBDC.
 • Dezvoltare internațională: Orice CBDC utilizată pentru acordarea de asistență internațională pentru dezvoltare trebuie să salvgardeze politicile publice cheie ale țărilor emitente și ale celor primitoare, asigurând în același timp transparență suficientă despre natura trăsăturilor de proiectare ale CBDC.

 

Principiile G-7 și teoriile conspiraționiste privind CBDC

 

Cât de valide rămân unele afirmații ce circulă în spațiul public în legătură cu CBDC după lecturarea principiilor de politică ale G-7?

În primul rând, nu se încearcă impunerea unei CBDC globale, emiterea de monede digitale de bancă centrală fiind prevăzută a rămâne la nivel național (regional pentru uniuni monetare, cum este cazul zonei euro).

În al doilea rând, inițiativele privind CBDC nu sunt apanajul câtorva conjurați. Schimburile de idei privind această inovație financiară au început în urmă cu aproximativ un deceniu, sub efectul revoluției digitale. În dezbatere s-au implicat cercetători economici și persoane din mediul academic, alături de bănci centrale, organizații guvernamentale și alte entități din diferite țări. Mai recent, după cum arată principiile G-7, în studierea riscurilor și explorarea oportunităților oferite de CBDC au început să se angajeze direct guvernele, ca urmare a maturizării dezbaterii și ca o recunoaștere a importantei în creștere pentru acestea a aspectelor respective. Și nu trebuie uitat că ultimul cuvânt în alegerea obiectivelor și a caracteristicilor tehnice ale unei CBDC va trebui să revină legiuitorilor naționali.

În al treilea rând, introducerea eventuală a CBDC, cu respectarea criteriilor mai sus enunțate, nu va presupune dispariția băncilor și nici a numerarului (cash). Principiile G-7 precizează foarte clar că CBDC trebuie să coexiste cu mijloacele de plată existente și că ecosistemul CBDC implică participanți publici și privați.

În al patrulea rând, posibilitatea ca o CBDC să fie proiectată de o asemenea manieră încât să aducă o atingere gravă vieții private a cetățenilor va depinde de regimul politic existent și nu este un atribut care ține de esența acestui tip de monedă. În fapt, potrivit principiilor G-7 (vezi criteriile “Cadre juridice și de guvernanță” și “Confidențialitatea informațiilor”), regimul ce se întrevede pentru CBDC în democrațiile liberale nu va fi cu mult diferit de cel existent la ora actuală pentru tranzacțiile efectuate prin conturi bancare, acesta din urma constând din prevederi normative care asigură un echilibru între dreptul persoanelor fizice la viață privată și necesitatatea legitimă a autorităților de a avea acces controlat la anumite informații, de ex. pentru a lupta împotriva spălării banilor sau a finanțării terorismului.

 


[i] La lucrările forumului participă și Uniunea Europeană, aceasta având un statut specific.

[ii] Desi emise cu mai bine de un an în urma, principiile rămân actuale și continua să reprezinte un instrument valoros pentru întelegerea abordărilor privind CBDC.

[iii] În raportul privind principiile G-7, dar și în acest articol, acronimul CBDC este utilizat pentru a desemna numai moneda digitală de bancă centrală pentru plăți de mică valoare (retail CBDC), nefiind pusă în discuție moneda similară pentru plăți de mare valoare (wholesale CBDC).

[iv] Este vorba de depozitele în format digital ale băncilor și ale altor instituții financiare elegibile deschise la banca centrală, care în literatura economică sunt cunoscute și sub denumirea de rezerve.

[v] Pentru o discutie detaliată privind diferențele între moneda de bancă centrală (bani publici) și moneda de bancă comercială (bani privați) a se vedea articolul “Moneda digitală de bancă centrală (CBDC): între distopie și realitate”, www.opiniibnr.ro

[vi] La elaborarea principiilor a lucrat un grup de lucru compus din experți privind plățile digitale din băncile centrale și ministerele de finanțe ale țărilor G-7 alături de specialiști invitați din alte bănci centrale și organizații internaționale (Comisia Europeană, Financial Service Agency Japan, Banca Suediei, Banca Națională a Elveției, Centrul de inovare BRI, FMI, OECD, Grupul Băncii Mondiale).


Cristian Bichi

Cristian Bichi

Consilier guvernator, Cancelaria BNR

Articole ale aceluiași autor

Disclaimer

OpiniiBNR.ro este o platformă - forum pe care specialiştii din Banca Națională a României dezbat principalele evoluții macroeconomice și financiare locale și internaționale. Opiniile exprimate sunt strict personale, nu reflectă poziția oficială a Băncii Naționale a României și nu implică sau angajează în niciun fel această instituție.
Politica de utilizare cookies

Căutare

Autori